Miljö

Miljötänkandet finns hela tiden med oss

Björklunds Båtakut AB ligger i Nynäshamn och verksamheten bygger på service, underhåll, reparationer samt vinterförvaring av båtar, motorer och drev. Det innebär att vår verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Vi ska därför minska påverkan så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, verkstad och energival.

Dagligen arbetar Björklunds Båtakut AB med att skona miljön, bland annat med god kontroll och hantering av spilloljor och andra förbrukningsresurser vid vår verkstad och genom att använda mer miljövänliga material och medel där det går.

Miljötänkandet finns hela tiden med och arbetet för en renare miljö utvecklas kontinuerligt inom verksamheten.

Vår miljöpolicy

VI SKA HÅLLA OSS INFORMERADE om och uppfylla de krav som ställs på oss av miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunder.
VI SKA ARBETA FÖREBYGGANDE och sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
VI SKA I MÖJLIGASTE MÅN PRIORITERA de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.
VI SKALL ARBETA MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR och sträva efter minskad resursanvändning, energiförbrukning och avfallsmängd.
VI STÄLLER MILJÖKRAV på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.
VI ANVÄNDER endast godkända bottenfärger.
ALLA MEDARBETARE SKA VARA DELAKTIGA och inbjudas att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete.
VI SKA UPPLYSA VÅRA KUNDER om miljöregler och lära ut ett miljörätt beteende på sjön.
VI SKA VISA ÖPPENHET genom att informera om företagets miljöarbete på vår hemsida och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.